خدمات پس از فروش گويا سيب پايتخت

شرکت گويا سيب پايتخت به منظور ايجاد اطمينان برای استفاده مشتريان محترم از خدمات گارانتی و کسب رضايت ايشان، تعهد دارد تا ايشان را نسبت به حقوق خود در استفاده از گارانتی تلفن همراه آگاهی بخشد. در اين راستا به عنوان معدود شرکتهايی که در اين مسير گام برداشتهاند، شرايط و مزايای گارانتی و خدمات پس از فروش خود را تحت ”منشور حقوق مشتريان “ تقديم مینماييم.

منشور حقوق مشتريان

🔴 کليه خدمات فنی ارائه شده و قطعات تعويض شده تا 6 ماه شامل ضمانت است.
🔴 مدت زمان پشتيبانی و تامين قطعات، 5 سال از تاريخ فروش است.
🔴 شرکت در قبال دريافت فرم تکميل شده اظهارات مشتری و دريافت گوشی، موظف به ارائه رسيد پذيرش است.

🔴 صدور رسيد برای هرگونه ارائه خدمت(دستگاه شامل گارانتی باشد يا نباشد) الزامی است.

🔴 شرکت و نمايندگیها موظف به اعلام حدود هزينه قبل از شروع تعميرات هستند.

      تبصره: در صورتی که حين تعميرات عيب جديدی مشاهده گردد که در هزينهها تاثير داشته باشد، مراتب حداکثر طی 3 روز کاری، میبايست به مشتری اعلام گردد.
🔴 حداکثر زمان تعيين تکليف و پاسخ دهی اوليه به مشتری 3 روز کاری است.
🔴 در طول دوره 18 ماهه گارانتی، چنانچه گوشی پذيرش شود و پس از سپری شدن فرايند کارشناسی فنی، اطمينان حاصل گردد ايراد با تعميرات قابل رفع نبوده و دستگاه تلفن همراه پذيرش شده، مشمول شرايط ابطال گارانتی نباشد، شرکت موظف است، دستگاه مذکور را با دستگاه تلفن همراه آکبند با همان مدل (در صورت وجود) تعويض نمايد. بديهی است، در صورت تعويض با دستگاه تلفن همراه مدل بالاتر، مبلغ مابه التفاوت می‌بايست از سوی مشتری پرداخت گردد.
      تبصره: چنانچه گوشی برای تعويض موجود نباشد، شرکت موظف است مطابق قيمت کارشناسی شده، وجه آن را عودت نمايد.
      تبصره :در صورتی که لوازم جانبی دستگاه تعويضی، توسط مصرف کننده خراب يا مفقود شده باشد با لوازم جانبی دستگاه آکبند معاوضه نمیگردد.
🔴 مشتری گرامی در صورتی دستگاه تلفن همراه شما مشمول تعويض در مرتبه سوم پذيرش، خواهد گرديد که کارشناس فنی شرکت در هر سه مرتبه پذيرش دستگاه، مشکل را از يک نوع ايراد سخت افزاری تشخيص دهد.
🔴 چنانچه انواعی از دستگاه های گويا سيب پايتخت از سوی شرکت های توليد کننده گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی فراخوان شود، شرکت موظف است، طی فراخوان در سايت و روزنامه کثيرالانتشار، مراتب را اعلام نمايد.
🔴 در صورت تعليق فعاليت شرکت، مدت زمان تعليق به دوره گارانتی دستگاههای پذيرش شده افزوده میگردد.
🔴 در صورتيکه حين تعميرات به دستگاه خسارتی وارد گردد، جبران خسارت وارده تا حصول رضايت مشتری بر عهده شرکت است.
🔴 کليه شعب و نمايندگیهای شرکت گويا سيب پايتخت، ملزم به رعايت موارد فوق هستند.

شرايط ابطال گارانتی

🔴 نگهداری و استفاده ناصحيح و هرگونه آسيبی که موجب تغيير و خارج ساختن محصول از شکل عادی گردد.
🔴 هرگونه تماس با مايعات که منجر به نفوذ رطوبت به دستگاه از مسيری که حسگر رطوبت در آن تعبيه شده است.
🔴 اقدام به سرويس، تعمير و يا هرگونه تغيير در محصول توسط کارشناسان فنی و تعميرکارانی غير از شرکت گويا سيب پايتخت.
       توجه: برای مشاهده فهرست شعب و نمايندگی‌های گویا سیب، به بخش مربوط در سايت مراجعه فرماييد.
🔴 تغيير يا دستکاری شماره سريال دستگاه IMEI در کارت گارانتی و يا در گوشی.
🔴 مشکلات ناشی از خدمات رسانهای شرکت‌های متفرقه و يا مشکلات ناشی از دانلود آنها و خرابیهای ناشی از نصب هرگونه نرم افزار که توسط شرکت های توليد کننده گوشی تلفن همراه و لوازم جانبی تاييد نشده باشد.
🔴 روت کردن (ايجاد تغييرات در سيستم عامل دستگاه) سيستم عامل گوشی.
🔴 انقضای تاريخ گارانتی به منزله ابطال گارانتی است. شايان ذکر است، مدت ضمانت، از تاريخ خريد دستگاه و يا فعالسازی آن در شبکه همتا (هر کدام که ديرتر انجام شده باشد) به مدت 18 ماه است.
🔴 لوازم جانبی داخل جعبه (آداپتور، کابل و…)، از زمان شروع گارانتی دستگاه به مدت 6 ماه شامل گارانتی هستند.